Privacystatement

Wie zijn wij?

Cannock Chase Public legt in het kader van haar invorderingsdienstverlening gegevens van u vast. In dit privacy statement informeren wij u over het gebruik van uw persoonsgegevens door Cannock Chase Public.

Cannock Chase Public is ervan overtuigd dat de bescherming en eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van haar stakeholders, zoals medewerkers, klanten, debiteuren en andere relaties, van groot belang is. Persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Cannock Chase Public is voor haar publiekrechtelijke werkzaamheden zogeheten verwerker in de zin van de AVG. Dit houdt in dat Cannock Chase Public ten behoeve van onze opdrachtgevers, de verwerkingsverantwoordelijke, persoonsgegevens verwerkt en dat onze opdrachtgevers beslissen welke persoonsgegevens wij verwerken, met welk doel en op welke manier.

Wat zijn persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die naar een persoon te herleiden zijn. Denk aan uw naam, uw telefoonnummer of uw e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook het IP-adres van uw computer of uw kenteken. 

Verwerken is een wettelijk begrip. Het is ook een heel breed begrip. Het gaat namelijk om alles wat je kunt doen met gegevens: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Cannock Chase Public verwerkt verschillende persoonsgegevens die nodig zijn voor de behandeling van uw dossier. Dit zijn bijvoorbeeld uw naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Ook financiële gegevens slaan we op. Bijvoorbeeld gegevens over uw betalingsgedrag, en informatie over uw schulden en inkomsten. Dit doen we om te beoordelen of u in staat bent (tijdig) te betalen, om risico’s in te schatten of om een passende betalingsregeling met u af te kunnen spreken. Daarnaast verwerken wij nog andere gegevens van u, waaronder de gegevens die u zelf aan ons heeft gegeven, of gegevens die wij hebben opgevraagd bij andere instanties.

Het kan voorkomen dat we bijzondere gegevens van u verwerken, namelijk medische of strafrechtelijke gegevens. Wij verwerken alleen bijzondere gegevens van u, als u hiervoor toestemming heeft gegeven of als dit nodig is voor het instellen, onderbouwen of uitoefenen van een rechtsvordering.

Ook kunnen wij telefoongesprekken opnemen. Dit doen we om onze medewerkers te trainen, maar ook om eventuele klachten of uw uitoefening van een van uw rechten beter af te kunnen handelen.

Van wie ontvangen wij gegevens?

De meeste gegevens ontvangen wij van onze opdrachtgevers of krijgen wij van u tijdens de dossierbehandeling. Daarnaast kunnen wij aanvullende gegevens krijgen van andere instanties, zoals de Kamer van Koophandel, het Kadaster, het UWV, de Belastingdienst, rechtbanken, advocaten, gerechtsdeurwaarders, en andere (openbare) bronnen. 

Aan wie geven wij uw gegevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens uitwisselen met bedrijven die onze dienstverlening ondersteunen of een deel daarvan uitvoeren. Hierbij kunt u denken aan print- en maildiensten, hostingbedrijven of telecombedrijven. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens uitwisselen met onze opdrachtgever, advocaten, gerechtsdeurwaarders, kredietregistratiebureaus, toezichthouders en overheidsinstanties waaraan wij wettelijk verplicht zijn uw persoonsgegevens door te geven.

Onze medewerkers hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Dit geldt alleen als het noodzakelijk is voor de beschreven doeleinden. Onze medewerkers zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht.

Hoe zorgt Cannock Chase Public voor persoonsgegevens?

Cannock Chase Public legt zo min mogelijk persoonsgegevens vast, alleen de noodzakelijke. Cannock Chase Public neemt bovendien passende maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies en onrechtmatig gebruik, ook in afspraken met zogenaamde (sub)verwerkers bijvoorbeeld hostingpartijen. 

Medewerkers van Cannock Chase Public en eventuele derden die kennis kunnen nemen van de door Cannock Chase Public vastgelegde gegevens, zijn gehouden tot geheimhouding van deze informatie. Alleen geautoriseerd personeel mag gegevens inzien en bewerken. Dat mag ook alleen voor zover dat noodzakelijk is voor een adequate uitvoering van de werkzaamheden.

Bewaartermijnen

Cannock Chase Public bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor uw gegevens zijn verkregen en verder worden verwerkt. Wij bewaren uw gegevens:

  • Zo lang het nodig is voor het doel waarvoor wij de gegevens hebben verkregen
  • Tot de verjaringstermijn is verstreken
  • Zo lang wij dit wettelijk verplicht zijn.

Uw rechten: hoe kunt u uw persoonlijke gegevens bekijken, aanpassen of een klacht indienen?

U kunt bij ons een verzoek indienen tot inzage, rectificatie, beperking of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen het feit dat Cannock Chase Public uw gegevens verwerkt. Als u Cannock Chase Public toestemming heeft verleend tot het verwerken van uw persoonsgegevens kunt u deze toestemming intrekken.

Stuur daartoe een e-mail, met een kopie van een geldig identiteitsbewijs naar rechten@cannockchase.nl. Wij verzoeken u met klem op deze kopie uw BSN, paspoortnummer, MRZ (‘machine readable zone’: de strook met nummers onderaan het paspoort) en pasfoto door te strepen of op een andere wijze onleesbaar te maken. Cannock Chase Public stuurt u zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, een overzicht of een reactie op het verzoek toe. Cannock Chase Public zal steeds gemotiveerd laten weten hoe het verzoek wordt behandeld en wat de uitkomst daarvan is.

Een klacht over de wijze waarop Cannock Chase Public met (uw) persoonsgegevens omgaat kunt u indienen via klacht@cannockchase.nl. De ontvangen klachten worden geregistreerd en u ontvangt een bevestiging. Binnen 10 werkdagen ontvangt u van ons een reactie op uw klacht. 

Voor meer informatie of klachten over privacy, kunt u ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Functionaris Gegevensbescherming

Cannock Chase Public heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid? Richt die aan onze functionaris gegevensbescherming op FG@cannockchase.nl

Wijzigingen

Cannock Chase Public behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement, bijvoorbeeld vanwege nieuwe ontwikkelingen, online diensten of om conformiteit aan wet- en regelgeving te waarborgen. Deze wijzigingen zullen bekend worden gemaakt op onze website.

Hoe kunnen we je helpen?

Geen resultaten gevonden