THEMA'S

Als toonaangevende invorderingsorganisatie heeft Cannock Chase Public een gerichte aanpak voor elk vraagstuk ontwikkeld. Of u nu aanklopt voor lagere kosten of sociaal incasseren.

We helpen u hierbij.

Gesprek met adviseur
Blijf op de hoogte
Volg ons op LinkedIn
Onze thema's

Waar kunnen we bij helpen?

Cannock Chase Public is specialist in het opzetten en uitvoeren van invorderingstrajecten voor de publieke sector. Dit doen wij voor gemeentes, provincies, overheidsinstanties en waterschappen. Wij voeren ons werk uit met als doel het evenwicht tussen financieel en sociaal rendement te bewerkstelligen.Sociaal incasseren

Onze manier van invorderen zorgt ervoor dat burgers niet verder in de problemen komen en uiteindelijk financieel zelfredzaam zijn. Persoonlijk contact is hierbij de sleutel.

Rol van de buitendienst

Onze ervaren specialisten uit de buitendienst weten op welke manier zij moeten omgaan met uw burgers met openstaande schulden. 


Innovatie

Onze opdrachtgevers vinden innovatie belangrijk. Cannock Chase Public is dan ook continu bezig met het bedenken van slimme oplossingen en nieuwe toepassingen. 

Geavanceerd systeem voor opdrachtgevers

Onze opdrachtgevers krijgen toegang tot TRACEweb, het geavanceerde systeem waarin alle vorderingen 24/7 te volgen zijn.

Nieuws

Nieuws
2020-11-17 00:00:00

Verbeter de leefbaarheid door de invoering van de BBOOR

Het besluit Bestuurlijke Boete Overlast Openbare Ruimte (BBOOR) geeft gemeenten de mogelijkheid om bestuursrechtelijk op te treden tegen overlast veroorzakende feiten in de openbare ruimte.

Diverse Nederlandse gemeenten zijn overgegaan tot invoering van de BBOOR. In de praktijk betekent dit dat BOA’s bestuurlijke boetes uitdelen voor overtredingen vastgelegd in de APV (Algemene Plaatselijke Verodenning) en Afvalstoffenverordening. 

De opbrengst van een ‘Mulder-boete’ gaat volledig naar het Rijk. Dit in tegenstelling tot een bestuurlijke boete die voor rekening van de gemeente geïnd mag worden. Het wegvallen van de rijksvergoeding maakt het voor veel gemeenten interessant om voor overlastfeiten zelf bestuurlijke boetes op te leggen.


Leefbaarheid verbeteren dankzij de BBOOR

Een stijging in handhavingsactiviteiten draagt bij aan het verbeteren van de leefbaarheid omdat overlast veroorzakende feiten worden teruggedrongen. De inkomsten uit de bestuurlijke boetes zorgen ervoor dat handhaving binnen een gemeente kostendekkend wordt. Een bijkomend voordeel is dat gemeenten zelf het boetebedrag bepalen, onafhankelijk van de landelijke boetetarieven van het CJIB. Aan bedrijven kunnen bijvoorbeeld hogere boetes worden opgelegd zodat het boetebedrag in verhouding is tot de schade aan de leefbaarheid die bedrijven veroorzaken en het mogelijk economisch voordeel wat zij behalen uit de overtreding.


Hoe werkt het in de praktijk?

Het proces van bestuurlijke boete bevat meerdere stappen. Bij een groot deel van de activiteiten kan Cannock Chase Public de gemeente helpen bij de uitvoering. In onderstaande afbeelding staat een eenvoudig proces weergegeven.
Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk

Invoering van de BBOOR betekent dat gemeenten zelf verantwoordelijk zijn voor het volledige proces van handhaving, registratie, inning en afhandeling van bezwaar- en beroepsprocedures. Dit heeft een behoorlijke impact op de interne organisatie. Het uitbesteden van de inning en afhandeling van bezwaar- en beroepsprocedures biedt een goede oplossing. Door deze processen uit te besteden hoeven gemeenten niet te investeren in software, medewerkers, kennis en opleiding. Zij kunnen zich focussen op beleid en handhaving en de controle en regie van het proces. Dit ontlast de eigen organisatie en zorgt voor financiële flexibiliteit omdat de gemeente geen vaste kosten maakt.


Cannock Chase Public helpt

Cannock Chase Public beschikt over de kennis, ervaring, systemen, (invorderings)medewerkers, deurwaarders en juristen om de boetebeschikkingen te versturen en het volledige invorderingsproces te verzorgen. Wij versturen de boetebeschikking, bewaken de betalingstermijnen en zijn het eerste aanspreekpunt voor burgers en bedrijven. Wanneer de overtreder niet binnen zes weken betaalt, starten wij het invorderingsproces. Onze specialisten innen boetes op maatschappelijk verantwoorde wijze en conform de met uw gemeente gemaakte werkafspraken. Naast het financiële voordeel en de mogelijkheid om zelf de hoogte van de boete vast te stellen, heeft u meer grip en controle op het invorderingsproces.


Benieuwd naar de mogelijkheden?

Overweegt u om de BBOOR in te voeren en/of de inning en invordering hiervan uit te besteden? Wij gaan graag vrijblijvend met u in gesprek. Hiervoor kunt u contact opnemen met Stefan Lodewijks of Marlous Bollen.

Lees meer

Nieuws
2020-11-17 00:00:00

Communicatietraining op maat

Gemeenten vervullen een sociaal maatschappelijke rol in de Nederlandse (multi-) schuldenproblematiek. Zodra iemand schulden heeft, is het aan de gemeente om de burger te verwijzen naar de juiste hulpinstanties en ketenpartners. Goede communicatievaardigheden zijn cruciaal bij het aangaan van dergelijke gesprekken: luisteren, inleven, samenvatten, doorverwijzen en oplossingen aanreiken. En dat alles vaak verwerkt in één (telefoon)gesprek. 


Inzicht is cruciaal

De eerste stap is inzicht verkrijgen in de reden waarom de vordering niet is betaald. Veelal gebeurd dit door telefonisch contact met de niet betalende burger. Hiermee wordt achterhaald of er wellicht sprake is van onderliggende (schulden)problematiek. Iemand die simpelweg niet kan betalen reageert immers anders dan iemand die niet wil betalen. Bij burgers die vanwege schulden niet kunnen betalen, is schaamte een veelvoorkomend aspect. Het blijkt in dat geval uitdagend om te achterhalen wat de daadwerkelijke reden is van non-betaling. Als iemand structureel niet wil betalen zijn er bijvoorbeeld diverse argumenten die worden gebruikt om het gesprek zo snel mogelijk af te ronden.


Communicatietraining op maat

Cannock Chase Public biedt maatwerk communicatietrainingen die gericht zijn op het verbeteren van de communicatieve vaardigheden van uzelf of uw medewerkers. Onze trainingen zijn gericht op meerdere aspecten van communicatie zoals het snel herkennen van de individuele situatie bij een burger. Bij de zogenaamde ‘niet-kunners’ wordt gericht getraind op het doorvragen met als doel inzicht te verkrijgen in de situatie en waar mogelijk hierover afspraken te maken. Bijvoorbeeld of iemand in aanmerking komt voor kwijtschelding of dient te worden doorverwezen naar een schuldhulpverlener. Bij de zogeheten groep ‘niet-willers’ is het juist van belang duidelijk te maken wat de gevolgen zijn van het niet na willen komen van de gemaakte afspraken. In beide gevallen gaat het er om met elkaar te komen tot de best mogelijke betaaloplossing!

Met ruim 20 jaar ervaring als invorderingsspecialis bij Nederlandse gemeenten hebben wij veel kennis van invorderingsprocessen. In tegenstelling tot algemene communicatiebureaus beschikken onze trainers over uitgebreide kennis van de wet- en regelgeving vanuit de invorderingswet. Zij zijn bekend met de diverse doelgroepen binnen de sociale kaart van Nederland inclusief de benodigde ketenpartners en verwerken zij in onze trainingen de best practises vanuit de praktijk. Zo bieden onze trainers zowel inhoudelijk als op communicatievlak de juiste handvatten om de invorderingsgesprekken in de praktijk te herkennen en te sturen. Dit alles vanuit de gedachte ‘learning by doing’ en dus met een pragmatische aanpak.

Wilt u meer informatie ontvangen over onze communicatietrainingen, vul dan onderstaand contactformulier in of bel uw accountmanager. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Lees meer

Vul onderstaand formulier in

Er wordt zo snel mogelijk contact met u opgenomen.

Vul onderstaand formulier in

Er wordt zo snel mogelijk contact met u opgenomen.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief