Privacystatement Cannock Chase Public

Gesprek met adviseur
Blijf op de hoogte
Volg ons op LinkedIn
PRIVACYSTATEMENT CANNOCK CHASE PUBLIC

Wie zijn wij?

Cannock Chase Public legt in het kader van haar invorderingsdienstverlening gegevens van u vast. In dit privacy statement informeren wij u over het gebruik van uw persoonsgegevens door Cannock Chase Public.

Cannock Chase Public is ervan overtuigd dat de bescherming en eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van haar stakeholders, zoals medewerkers, klanten, debiteuren en andere relaties, van groot belang is. Persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Cannock Chase Public is voor haar publiekrechtelijke werkzaamheden zogeheten verwerker in de zin van de AVG. Dit houdt in dat Cannock Chase Public ten behoeve van onze opdrachtgevers, de verwerkingsverantwoordelijke, persoonsgegevens verwerkt en dat onze opdrachtgevers beslissen welke persoonsgegevens wij verwerken, met welk doel en op welke manier.Wat zijn persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die naar een persoon te herleiden zijn. Denk aan uw naam, uw telefoonnummer of uw e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook het IP-adres van uw computer of uw kenteken. 

Verwerken is een wettelijk begrip. Het is ook een heel breed begrip. Het gaat namelijk om alles wat je kunt doen met gegevens: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Cannock Chase Public verwerkt verschillende persoonsgegevens die nodig zijn voor de behandeling van uw dossier. Dit zijn bijvoorbeeld uw naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Ook financiële gegevens slaan we op. Bijvoorbeeld gegevens over uw betalingsgedrag, en informatie over uw schulden en inkomsten. Dit doen we om te beoordelen of u in staat bent (tijdig) te betalen, om risico’s in te schatten of om een passende betalingsregeling met u af te kunnen spreken. Daarnaast verwerken wij nog andere gegevens van u, waaronder de gegevens die u zelf aan ons heeft gegeven, of gegevens die wij hebben opgevraagd bij andere instanties.

Het kan voorkomen dat we bijzondere gegevens van u verwerken, namelijk medische of strafrechtelijke gegevens. Wij verwerken alleen bijzondere gegevens van u, als u hiervoor toestemming heeft gegeven of als dit nodig is voor het instellen, onderbouwen of uitoefenen van een rechtsvordering.

Ook kunnen wij telefoongesprekken opnemen. Dit doen we om onze medewerkers te trainen, maar ook om eventuele klachten of uw uitoefening van een van uw rechten beter af te kunnen handelen.

Van wie ontvangen wij gegevens?

De meeste gegevens ontvangen wij van onze opdrachtgevers of krijgen wij van u tijdens de dossierbehandeling. Daarnaast kunnen wij aanvullende gegevens krijgen van andere instanties, zoals de Kamer van Koophandel, het Kadaster, het UWV, de Belastingdienst, rechtbanken, advocaten, gerechtsdeurwaarders, en andere (openbare) bronnen. 

Aan wie geven wij uw gegevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens uitwisselen met bedrijven die onze dienstverlening ondersteunen of een deel daarvan uitvoeren. Hierbij kunt u denken aan print- en maildiensten, hostingbedrijven of telecombedrijven. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens uitwisselen met onze opdrachtgever, advocaten, gerechtsdeurwaarders, kredietregistratiebureaus, toezichthouders en overheidsinstanties waaraan wij wettelijk verplicht zijn uw persoonsgegevens door te geven.

Onze medewerkers hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Dit geldt alleen als het noodzakelijk is voor de beschreven doeleinden. Onze medewerkers zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht.

Hoe zorgt Cannock Chase Public voor persoonsgegevens?

Cannock Chase Public legt zo min mogelijk persoonsgegevens vast, alleen de noodzakelijke. Cannock Chase Public neemt bovendien passende maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies en onrechtmatig gebruik, ook in afspraken met zogenaamde (sub)verwerkers bijvoorbeeld hostingpartijen. 

Medewerkers van Cannock Chase Public en eventuele derden die kennis kunnen nemen van de door Cannock Chase Public vastgelegde gegevens, zijn gehouden tot geheimhouding van deze informatie. Alleen geautoriseerd personeel mag gegevens inzien en bewerken. Dat mag ook alleen voor zover dat noodzakelijk is voor een adequate uitvoering van de werkzaamheden.

Bewaartermijnen

Cannock Chase Public bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor uw gegevens zijn verkregen en verder worden verwerkt. Wij bewaren uw gegevens:

  • zo lang het nodig is voor het doel waarvoor wij de gegevens hebben verkregen
  • tot de verjaringstermijn is verstreken
  • zo lang wij dit wettelijk verplicht zijn.

Uw rechten: hoe kunt u uw persoonlijke gegevens bekijken, aanpassen of een klacht indienen?

U kunt bij ons een verzoek indienen tot inzage, rectificatie, beperking of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen het feit dat Cannock Chase Public uw gegevens verwerkt. Als u Cannock Chase Public toestemming heeft verleend tot het verwerken van uw persoonsgegevens kunt u deze toestemming intrekken.

Stuur daartoe een e-mail, met een kopie van een geldig identiteitsbewijs naar rechten@cannockchase.nl. Wij verzoeken u met klem op deze kopie uw BSN, paspoortnummer, MRZ (‘machine readable zone’: de strook met nummers onderaan het paspoort) en pasfoto door te strepen of op een andere wijze onleesbaar te maken. Cannock Chase Public stuurt u zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, een overzicht of een reactie op het verzoek toe. Cannock Chase Public zal steeds gemotiveerd laten weten hoe het verzoek wordt behandeld en wat de uitkomst daarvan is.

Een klacht over de wijze waarop Cannock Chase Public met (uw) persoonsgegevens omgaat kunt u indienen via klacht@cannockchase.nl. De ontvangen klachten worden geregistreerd en u ontvangt een bevestiging. Binnen 10 werkdagen ontvangt u van ons een reactie op uw klacht. 

Voor meer informatie of klachten over privacy, kunt u ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Functionaris Gegevensbescherming 

Cannock Chase Public heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid? Richt die aan onze functionaris gegevensbescherming op FG@cannockchase.nl

Wijzigingen

Cannock Chase Public behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement, bijvoorbeeld vanwege nieuwe ontwikkelingen, online diensten of om conformiteit aan wet- en regelgeving te waarborgen. Deze wijzigingen zullen bekend worden gemaakt op onze website.

Nieuws

Nieuws
2020-07-03 00:00:00

Succesvol invorderen van buitenlandse parkeerboetes

Momenteel is er geen uniform Europees beleid om de gegevens van buitenlandse kentekenhouders te verkrijgen. Met behulp van het door de RDW opgezette samenwerkingsverband Eucaris hebben wij een proces opgezet voor de invordering van Belgische kentekens. Met een slagingspercentage van bijna 90% voor Belgische kentekens zijn wij succesvol in het invorderen van deze parkeerboetes. In dit artikel vertellen wij graag meer over onze werkwijze en geven wij een update over de bevraging van Duitse kentekens.

Belgische kentekens
Gegevens van Belgische voertuigeigenaren dient vanuit de wet- en regelgeving door de gemeente opgevraagd te worden via de Eucaris-applicatie van het RDW. Deze data wordt digitaal aan Cannock Chase Public verstrekt. Op basis van deze ontvangen informatie starten wij het invorderingstraject op met het verzenden van de naheffingsaanslag. Nadat de betalingstermijn is verstreken, versturen wij de aanmaning en aansluitend het postdwangbevel. Al deze stukken versturen wij zoals wettelijk verplicht zowel in het Nederlands als in het Frans. Onze medewerkers zijn het aanspreekpunt voor alle vragen van Belgische parkeerklanten. Wij staan hen telefonisch en schriftelijk te woord in het Nederlands en in het Frans en zorgen daarmee voor een klantvriendelijk en efficiënt invorderingstraject.

Wanneer de naheffingsaanslag ook na het postdwangbevel onbetaald blijft, dragen wij het (bij de Nederlandse rechtbank) betekende dwangbevel over aan onze Belgische incassopartner. Voor klanten met meerdere (en toenemende) openstaande naheffingen zetten wij samen met de handhavers van onze klanten onze specifiek hiervoor ontwikkelde ‘veelplegersaanpak’ in. In het kort: wanneer het voertuig in Nederland wordt aangetroffen gaan wij op basis van het betekende dwangbevel over tot inbeslagname van het voertuig. Dit zorgt er nagenoeg altijd voor dat de naheffingen alsnog volledig worden betaald. Onze ‘veelplegersaanpak’ is maatwerk en richten wij per klant separaat in.

Onze aanpak resulteert erin dat wij ruim 90% van de opgelegde Belgische naheffingsaanslagen volledig innen.

Duitse kentekens
Gegevens van Duitse voertuigeigenaren konden tot medio november 2018 door CCP worden opgevraagd bij het Duitse KBA. KBA besloot deze gegevens niet langer te verstrekken wegens het volgens het KBA ontbreken van een wettelijke grondslag bij gefiscaliseerde parkeerboetes. Als gevolg hiervan is de invordering van naheffingen op Duitse voertuigeigenaren tot op heden helaas niet mogelijk. Dit heeft onwenselijke gevolgen voor met name Nederlandse grens- en toeristische gemeenten. Er is immers hierdoor sprake van rechtsongelijkheid omdat Duitse parkeerklanten geen naheffingsaanslag ontvangen en Nederlanders en Belgen wel. Ook zien zij de parkeerinkomsten teruglopen. CCP is doorlopend in gesprek met diverse betrokken partijen (KBA, RDW, VNG) om bij te dragen aan een spoedige oplossing.

Wij hopen dan ook op korte termijn weer te starten met de invordering van Duitse naheffingen. CCP voldoet aan alle wettelijke eisen om de volledige invordering vanaf de naheffingsaanslag te verzorgen zoals wij ook voor de Belgische kentekens doen.

Onze aanpak resulteerde er tot eind 2018 in dat we ruim 87% van de opgelegde Duitse naheffingsaanslagen volledig inden voor onze opdrachtgevers. Zodra de gegevens van kentekenhouders weer beschikbaar zijn verwachten wij deze resultaten opnieuw te realiseren.

Van de 135 gemeenten in Nederland waar betaald parkeren is ingevoerd, is Cannock Chase Public voor ruim 60% dé partner voor het innen van parkeernaheffingen. Wij werken direct voor de gemeente of indirect via commerciële parkeerbedrijven en innen naheffingen op Nederlandse- en buitenlandse parkeerklanten. Daarnaast handelen wij bezwaren tegen deze naheffingen voor hen af.

Voor meer informatie over onze aanpak en het financiële perspectief voor uw gemeente kunt mij altijd bellen: 06-10 95 86 99.

Stefan Lodewijks
Account manager


Lees meer

Nieuws
2020-05-27 00:00:00

Invorderen ten tijde van de Coronacrisis

De Coronacrisis heeft ons land op z’n kop gezet. We blijven thuis en werken op afstand. Ook in de wereld van de belastinginvordering is veel veranderd. De eerste reactie op de virusuitbraak zorgde voor een stilstand in de invordering, maar al gauw werd duidelijk dat het zeer wenselijk is om wel door te gaan met invorderen. De vraag die dan opkomt is: “hoe ziet het nieuwe (invorderings)proces eruit?”

Invorderen is en blijft in onze visie maatwerk. Iedere gemeente heeft immers haar eigen beleid en proces ten behoeve van haar burgers en haar financiële positie. De rode draad in dit geheel is persoonlijk contact met de burger, met als doel het tijdig in kaart brengen van de financiële situatie en het voorkomen van financiële problemen. Op basis van dit inzicht wordt voor iedere situatie een passende betalingsoplossing geboden om tot (gedeeltelijke) betaling over te gaan.

Samen met onze opdrachtgevers hebben we onze visie vertaald naar een invorderingsproces op maat. Dit proces is passend voor zowel particulieren als rechtspersonen. In plaats van het fysiek betekenen van de exploten, wordt aan de burger eerst een brief verstuurd met daarin vermeld de mogelijkheden om te betalen. In deze brief staat een telefoonnummer en een speciaal e-mailadres voor vragen en een verwijzing naar ons beveiligde online omgeving voor directe betaling of voor het afsluiten van een betalingsregeling. Daarna wordt telefonisch of per e-mail contact gezocht met de burger. Mocht er dan nog geen contact geweest zijn met de burger dan worden de specifieke vervolgstappen per burger besproken met opdrachtgevers.Samen met onze opdrachtgevers houden we het proces en de resultaten scherp in de gaten. Daar waar het nodig is worden werkwijze en benadering aangepast. Altijd met oog voor de persoonlijke situatie van de burger waarmee we op een sociaal verantwoorde wijze blijven invorderen. Juist nu, in tijden van een crisis. Wilt u met ons in gesprek over onze ervaringen? Wij staan ook nu voor u klaar en helpen u graag verder, uiteraard geheel vrijblijvend. U kunt ons telefonisch bereiken op 088 -11 68 200.


Lees meer

Vul onderstaand formulier in

Er wordt zo snel mogelijk contact met u opgenomen.

Vul onderstaand formulier in

Er wordt zo snel mogelijk contact met u opgenomen.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief