Privaatrechtelijke Incasso en privacy: nieuwe wetgeving geeft incassobureaus meer verantwoordelijkheden én kansen

Druten, 5 december 2023 – Met het in werking treden van de Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki) op 1 maart 2024 is er duidelijkheid gekomen over de status van incassobureaus in het licht van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). Incassokantoren worden door opdrachtgevers vaak gezien als verwerker, maar met de invoering van de Wki is er duidelijkheid gekomen over hun rol als verwerkingsverantwoordelijke. “Dat betekent meer verantwoordelijkheden én meer kansen”, aldus Jaco Baven, commercieel directeur van Cannock Chase Public. “Ook burgers hebben er direct voordeel van en het maakt het leven van opdrachtgevers aanzienlijk gemakkelijker.” volgens Baven.

Met de Wki worden door de wetgever voor het eerst kwaliteitseisen gesteld aan de incassobranche. Incassobureaus die lid zijn van de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen (NVI) reguleren al langere tijd zichzelf maar het incassowezen geldt tot 2024 nog als een geheel vrije beroepsgroep. Naast dat er met de Wki nieuwe regels komen over het stapelen van incassokosten, verplichte certificeringen en het opleiden van professionals en doordat incassobureaus de status van verwerkingsverantwoordelijke krijgen, komt er ook duidelijkheid in privacy rechtelijk opzicht.

Gespecialiseerde partij aantrekkelijker

“Je bent volgens de wet een verwerkingsverantwoordelijke als je bepaalt hoe gegevens worden verwerkt en voor welk doeleinde”, aldus Baven. “Dat is vanaf 2024 dus het geval bij bedrijven zoals het onze, waardoor wij er verantwoordelijkheden bij krijgen. Tot de inwerkingtreding van de Wki was er onduidelijkheid over de rol van incassobureaus. Voor veel opdrachtgevers waren wij slechts een verwerker, waarbij zij golden als de verwerkingsverantwoordelijke. Het is dan voor beide partijen belangrijk dat er een verwerkingsovereenkomst wordt gesloten waarin onder meer is vastgelegd welke persoonsgegevens worden uitgewisseld, voor welk doel, voor welke duur, hoe die gegevens worden verwerkt en beveiligd en wat er met de gegevens gebeurt als de samenwerking tot een einde komt. Binnen de ‘oude’ situatie zijn wij verplicht om een eventueel datalek te melden bij de verantwoordelijke, namelijk de opdrachtgever. Die is op zijn beurt weer verplicht om dit te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De belangrijke verplichting om een datalek tijdig bij de AP te melden, komt met de Wki dus bij ons te liggen.”

“Door juristen is een tijd lang gedacht dat het handig is om het verwerkerschap uit te besteden”, vervolgt Baven, “maar de grootste juridische risico’s zijn feitelijk voor de verantwoordelijke. Dat incassobureaus nu van rechtswege duidelijkheid hebben over hun rol, maakt het nog aantrekkelijker voor lokale overheden om een gespecialiseerde partij in de arm te nemen.”

Verruimde communicatiemogelijkheden

Mogelijk nog belangrijker voor zowel gespecialiseerde incassobureaus als hun opdrachtgevers is dat incassobureaus vanuit hun rol als verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens kunnen hergebruiken mits zij hier op de juiste manier over informeren. Baven: “Dit is heel belangrijk omdat wij hierdoor bijvoorbeeld een eerder verkregen telefoonnummer kunnen gebruiken om een vordering snel en met lage kosten voor de burger in te vorderen. Dat verruimt vooral onze communicatiemogelijkheden met burgers. Wij zijn een van de grootste partijen in Nederland, wat betekent dat wij beschikken over een van de grootste verzamelingen van contactdata in de markt.”

Bij die nieuwe mogelijkheden komen ook nieuwe verantwoordelijkheden kijken. Daarop zijn wij goed voorbereid. “Wij zijn verplicht om burgers ervan op de hoogte te stellen dat hun gegevens bij non-betaling kunnen worden hergebruikt”, aldus Baven. “Ook zijn zowel wij als onze opdrachtgevers verplicht om dit op te nemen in de privacy statements op onze websites en hun websites. Wij moeten burgers ook in al onze communicatie met hen verwijzen naar die privacy statements.”

Goed nieuws voor alle partijen

De duidelijkheid over de rol van incassobureaus is volgens Baven goed nieuws voor alle partijen: burger, opdrachtgevers en opdrachtnemer. “Op basis van mogelijke eerdere dossiers van een burger kunnen wij voor opdrachtgevers straks sneller en gemakkelijker een inschatting maken van de haalbaarheid van de vordering. Doordat wij reeds over de contactgegevens van een burger beschikken, kunnen wij ook sneller contact leggen. Ook kunnen wij in een dossier zien waar een burger eerder wel of niet op heeft gereageerd. Als een burger eerder twee brieven heeft gekregen, daarna een telefoontje, daarna een huisbezoek en er kwam pas bij dat huisbezoek contact tot stand, dan slaan wij bij een nieuwe vordering bij die debiteur de brieven en het telefoontje over en gaan wij gelijk over op het huisbezoek. Hierdoor voorkomen wij voor de kostenstapeling en zorgen wij ervoor dat de opdrachtgever vaker en sneller betaald krijgt. Zeker lokale overheden die sociaal maatschappelijk invorderen, hebben onder de nieuwe wet- en regelgeving groot voordeel bij onze privaatrechtelijke incasso dienstverlening.”

Wilt u vrijblijvend advies?

Jaco Baven

Directeur

Hoe kunnen we je helpen?

Geen resultaten gevonden