Verbeter de leefbaarheid door de invoering van de BBOOR

Het besluit Bestuurlijke Boete Overlast Openbare Ruimte (BBOOR) geeft gemeenten de mogelijkheid om bestuursrechtelijk op te treden tegen overlast veroorzakende feiten in de openbare ruimte.
Diverse Nederlandse gemeenten zijn overgegaan tot invoering van de BBOOR. In de praktijk betekent dit dat BOA’s bestuurlijke boetes uitdelen voor overtredingen vastgelegd in de APV (Algemene Plaatselijke Verordenning) en Afvalstoffenverordening. 

De opbrengst van een ‘Mulder-boete’ gaat volledig naar het Rijk. Dit in tegenstelling tot een bestuurlijke boete die voor rekening van de gemeente geïnd mag worden. Het wegvallen van de rijksvergoeding maakt het voor veel gemeenten interessant om voor overlastfeiten zelf bestuurlijke boetes op te leggen.

Leefbaarheid verbeteren dankzij de BBOOR

Een stijging in handhavingsactiviteiten draagt bij aan het verbeteren van de leefbaarheid omdat overlast veroorzakende feiten worden teruggedrongen. De inkomsten uit de bestuurlijke boetes zorgen ervoor dat handhaving binnen een gemeente kostendekkend wordt. Een bijkomend voordeel is dat gemeenten zelf het boetebedrag bepalen, onafhankelijk van de landelijke boetetarieven van het CJIB. Aan bedrijven kunnen bijvoorbeeld hogere boetes worden opgelegd zodat het boetebedrag in verhouding is tot de schade aan de leefbaarheid die bedrijven veroorzaken en het mogelijk economisch voordeel wat zij behalen uit de overtreding.

 

Hoe werkt het in de praktijk?

Het proces van bestuurlijke boete bevat meerdere stappen. Bij een groot deel van de activiteiten kan Cannock Chase Public de gemeente helpen bij de uitvoering. In onderstaande afbeelding staat een eenvoudig proces weergegeven.

 

Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk

Invoering van de BBOOR betekent dat gemeenten zelf verantwoordelijk zijn voor het volledige proces van handhaving, registratie, inning en afhandeling van bezwaar- en beroepsprocedures. Dit heeft een behoorlijke impact op de interne organisatie. Het uitbesteden van de inning en afhandeling van bezwaar- en beroepsprocedures biedt een goede oplossing. Door deze processen uit te besteden hoeven gemeenten niet te investeren in software, medewerkers, kennis en opleiding. Zij kunnen zich focussen op beleid en handhaving en de controle en regie van het proces. Dit ontlast de eigen organisatie en zorgt voor financiële flexibiliteit omdat de gemeente geen vaste kosten maakt.

 

Cannock Chase Public helpt

Cannock Chase Public beschikt over de kennis, ervaring, systemen, (invorderings)medewerkers, deurwaarders en juristen om de boetebeschikkingen te versturen en het volledige invorderingsproces te verzorgen. Wij versturen de boetebeschikking, bewaken de betalingstermijnen en zijn het eerste aanspreekpunt voor burgers en bedrijven. Wanneer de overtreder niet binnen zes weken betaalt, starten wij het invorderingsproces. Onze specialisten innen boetes op maatschappelijk verantwoorde wijze en conform de met uw gemeente gemaakte werkafspraken. Naast het financiële voordeel en de mogelijkheid om zelf de hoogte van de boete vast te stellen, heeft u meer grip en controle op het invorderingsproces.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Overweegt u om de BBOOR in te voeren en/of de inning en invordering hiervan uit te besteden? Wij gaan graag vrijblijvend met u in gesprek. Hiervoor kunt u contact opnemen met Stefan Lodewijks.

Hoe kunnen we je helpen?

Geen resultaten gevonden