Cannock Chase Public investeert continu in een verbeterde dienstverlening

Cannock Chase Public is continu bezig met het bedenken en toepassen van innovatieve en slimme oplossingen. We verdiepen ons graag in complexe vraagstukken van gemeentes, overheidsinstanties en waterschappen. Daardoor ontstaan er vaak nieuwe ideeën, die wij gebruiken om onze opdrachtgevers en hun inwoners nog beter van dienst te zijn. Altijd met aandacht voor bestaande processen, de financiële zelfredzaamheid van burgers én binnen de kaders van de wet- en regelgeving. Dat spreekt voor zich.

In dit artikel zetten wij graag de laatste ontwikkelingen voor u op een rijtje over: de ‘SNG Rekenmodule’, de inzet door lokale overheden van de betalingsvordering, de ‘Wet stroomlijning keten derdenbeslag’ en de wijzigingen in onze correspondentie aan debiteuren.

Correspondentie in een nieuw jasje

Sinds juni 2021 zijn wij bezig met de herziening van onze brieven naar debiteuren. In het kader van maatschappelijk verantwoord invorderen, zagen wij ruimte voor verbetering in onze communicatie. Dit betekent dat wij al onze correspondentie overzichtelijker en beter leesbaar maken. Om dit te bereiken hebben wij onder andere een B1-taal deskundige ingeschakeld, gaan we werken met QR codes voor een snelle link naar het inlog- en betaalportaal, werken we met duidelijk herkenbare icoontjes en hebben wij onnodig ingewikkelde (juridische) vaktermen herschreven.
Wij verwachten hiermee een groter deel van onze doelgroep in een eerder stadium van het invorderingsproces te bereiken.

Bovendien is Cannock Chase Public aangesloten bij de Nederlandse Schuldhulproute (NSR). Op onze brieven verwijzen wij naar www.geldfit.nl/welkom/cannock-chase zodat burgers met geldzorgen vroegtijdig de weg wordt gewezen naar de juiste hulp.

Nieuwe versie van Rekenmodule voor berekening beslagvrije voet geïntroduceerd

De wet vereenvoudiging beslagvrije voet verplicht iedere beslaglegger om met behulp van de rekenmodule de beslagvrije voet te berekenen. Ten behoeve van de uitvoering van de loonvordering, berekenen wij, zoals wellicht bij u bekend is, de beslagvrije voet via de rekenmodule van SNG.

Op 1 januari 2022 werd een nieuwe versie van de rekenmodule geïntroduceerd. In augustus 2021 zijn wij gestart met het voorbereiden en realiseren van de benodigde wijzigingen van de rekenmodule. Door het goede werk van het team en de goede afstemming met SNG, hebben we begin januari akkoord gekregen - van SNG en het ketenbureau van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - om deze nieuwe versie van de rekenmodule in te zetten.

De volgende stap is om de rekenmodule aan te sluiten op de ModelMededelingService (MMS) van SNG. Het doel van de MMS is om de debiteuren een uniform overzicht te geven op basis van welke informatie de berekening beslagvrije voet is vastgesteld. De schuldenaar heeft het recht om deze informatie te beoordelen en wanneer blijkt dat deze informatie onjuist of onvolledig is, kan de debiteur contact opnemen met de beslaglegger om de informatie aan te laten passen. Door aan te sluiten op de MMS van SNG, ontvangen wij na iedere bevraging van de rekentool de modelmededeling als een PDF bestand. Deze PDF voegen wij vervolgens toe als bijlage bij onze correspondentie aan de debiteur. Hierdoor borgen wij dat de modelmededeling altijd correct en volledig is opgesteld.

In juli 2022 staat er een volgende release van de rekenmodule op de planning. Op dit moment zijn wij in afwachting van de specificaties van deze release.

Kan de betalingsvordering ook toegepast worden door lokale overheden?

Sinds juli 2020 is artikel 19 van de Invorderingswet uitgebreid met de mogelijkheid van de betalingsvordering. Dit is een derdenbeslag onder de bank. Het is een administratief middel en het toepassen hiervan heef de voorkeur boven het bankbeslag. Doordat het geen deurwaardershandeling betreft zijn er geen beslagkosten voor de debiteur aan verbonden.

Voor banken is het wenselijk dat alle gebruikers een uniform werkproces hanteren zoals dat is vastgelegd in de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990. Voordat gemeenten en waterschappen de betalingsvordering kunnen gebruiken, moet een nieuw proces worden ingericht, medewerkers worden opgeleid en berichtgeving van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) worden aangepast.

De Belastingdienst heeft een pilot gestart met het toepassen van de betalingsvordering. Het is de bedoeling dat de betalingsvordering na een positieve evaluatie en de constatering dat het proces goed loopt, ook kan worden toegepast door lokale overheden. De Belastingdienst heeft deze pilot voor natuurlijke personen inmiddels afgerond. De pilot met de banken is geëvalueerd. Het resultaat hiervan, de berichtgeving van het VNG, is nog niet met ons gedeeld. De komende tijd zal gebruikt worden om verdere werkafspraken te maken voor een uniform werkproces.
Wij blijven deze ontwikkeling voor u op de voet volgen.

Wet stroomlijning keten derdenbeslag

Met het wetsvoorstel stroomlijning keten voor derdenbeslag wordt een volgende stap gezet in de betere borging van het bestaansminimum van mensen met schulden. Ook heeft het wetsvoorstel als doel om zoveel mogelijk ophoging van schulden met onnodige kosten te voorkomen. Het kabinet creëert een wettelijke grondslag voor de verbeterde uitwisseling van gegevens tussen beslagleggende partijen bij samenloop van beslagen en verrekeningen. Daarnaast komt er een routeervoorziening voor de daadwerkelijke uitwisseling van gegevens. De routeervoorziening is een digitaal knooppunt dat zorgt voor een veilige en snelle digitale uitwisseling van gegevens.

De implementatie van deze nieuwe wet realiseert CCP in samenwerking met de SNG. De verwachting is dat het team in het tweede deel van 2022 hiermee aan de slag gaat. We houden u hiervan op de hoogte.

Wilt u vrijblijvend advies?

Jaco Baven

Directeur

Hoe kunnen we je helpen?

Geen resultaten gevonden