Berekening beslagvrije voet 2023

De herberekening van de beslagvrije voet is de afgelopen periode flink in het nieuws geweest. Het kabinet heeft het minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen verhoogd met 10,15%. De achterliggende gedachte is dat werken zo meer loont en de gevolgen van de inflatie voor de koopkracht enigszins worden gecompenseerd. Wat niet is meegenomen in de gedachtegang van het Rijk is dat dit zeer nadelig uitpakt voor de debiteuren waarbij beslag is gelegd op het inkomen. De 10,15% verhoging vloeit dan namelijk rechtstreeks naar de schuldeiser, aangezien de beslagvrije voet niet (direct) wordt aangepast op de verhoging. Dit probleem speelt zowel bij mensen die loon ontvangen als bij uitkeringsgerechtigden, met uitzondering van bijstandsgerechtigden. Bij bijstand is de beslagvrije voet altijd een percentage van de uitkering. De inhouding wordt dan automatisch aangepast. 

Sinds de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet in werking is getreden dient de beslagvrije voet (bvv) via een rekentool tot stand te komen. Daarnaast heeft elke beslaglegger de verplichting om de bvv iedere 12 maanden te herberekenen. Lokale overheden maken hiervoor gebruik van de diensten van het Inlichtingenbureau (IB) of de Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders (SNG). Cannock Chase Public maakt gebruik van de diensten van SNG. 

Een simpele oplossing ligt voor de hand: laat voor alle loonvorderingen een nieuwe berekening maken en klaar. Helaas is het niet zo eenvoudig als het lijkt. De inkomens die beschikbaar zijn in de rekentool, zijn een aantal maanden oud. Wat betekent dat een (her)berekening op 2 januari 2023, een berekening laat zien op basis van het inkomen uit 2022. De gewenste aanpassing van het minimumloon ontbreekt hierin. De overheid en haar aangesloten ketenpartners verwachten dat de database in mei 2023 weer volledig up-to-date is. Vanaf dat moment is het weer mogelijk om (geautomatiseerd) een actuele en juiste beslagvrije voet te hanteren. De debiteur met loonbeslag kan hier niet op wachten. En daarom heeft de overheid daarover een intentieverklaring gepubliceerd.

Wat is er in de tussentijd tot mei mogelijk?

Het is altijd mogelijk om met de gegevens die de burger zelf aanlevert een nieuwe bvv te laten berekenen. De gegevens dienen handmatig in de rekentool te worden ingevuld. 

Cannock Chase Public gaat in mei 2023, ongeacht of er sprake is van een 12 maandencyclus, voor alle op dat moment gelegde loonvorderingen een herberekening maken. Voor de burgers die zelf niet aan de bel hebben getrokken, wordt dan in ieder geval de bvv weer juist toegepast.  

Daarnaast is Cannock Chase Public actief in haar communicatie naar burgers om te melden dat er een mogelijkheid is om de bvv te herberekenen. 

Tot slot:

De aansluiting op het SNG-portaal gaat niet vanzelf. Elk jaar dienen de gegevens ge-updatet te worden en voert Cannock Chase Public wijzigingen door om aan technische- en wettelijke eisen te blijven voldoen. 

Cannock Chase Public heeft in december 2022 de benodigde wijzigingen voor het bevragen van de Rekenmodule van SNG met succes doorgevoerd. Met deze goedkeuring van SNG voldoen we aan alle voorwaarden om onze opdrachtgevers en burgers ook in 2023 adequaat te kunnen bedienen.   

Meer informatie over het (her)berekenen van de beslagvrije voet vindt u op:

https://vng.nl/sites/default/files/2022-12/Factsheet-Handelingskader-bvv-irt-verhoging-wml.pdf

Wilt u vrijblijvend advies?

Jaco Baven

Directeur

Hoe kunnen we je helpen?

Geen resultaten gevonden