SCOPE

Meer inzicht krijgen in het invorderingsproces, dat is het doel van de SCOPE voor lokale overheden van Cannock Chase Public. 

Direct contact

Maak nu meteen een afspraak met één van onze adviseurs.

Afspraak maken
    088 11 68 300
Gesprek met adviseur
Blijf op de hoogte
Volg ons op LinkedIn
Dienst

SCOPE

Meer inzicht krijgen in het invorderingsproces, dat is het doel van de SCOPE voor lokale overheden van Cannock Chase Public. Onze ervaren consultants voeren een kort, maar krachtig, onderzoek uit naar alle onderdelen van uw invorderingsproces. Daaruit volgt een uitgebreid rapport over wat goed gaat en met advies over eventuele verbeterpunten die betrekking hebben op rechtmatig- en klantgericht invorderen.

Hoe ziet het invorderingsproces eruit binnen uw organisatie? Zijn alle elementen optimaal ingericht om uw proces zo efficiënt en goed mogelijk te laten verlopen? Wij toetsen ook of het invorderingsproces overeenkomt met de vernieuwde invorderingswet in combinatie met uw eigen invorderingsbeleid. De SCOPE van Cannock Chase Public geeft antwoord op die vragen. Onze consultants voeren in korte tijd een uitgebreide analyse uit en stellen een rapport op met de bevindingen én concrete verbeterpunten.                                                                                                                          

Van proces tot beleid

Tijdens de SCOPE nemen we alle onderdelen van het invorderingsproces onder de loep. Van het huidige proces tot het beleid, de manier waarop de organisatie is ingericht, de systemen en rapportages die worden gebruikt. We voeren een kwantitatieve en kwalitatieve analyse uit, waaruit een visie op de toekomst volgt met aanbevelingen. Dit proces wordt volledig onafhankelijk uitgevoerd.

Concrete Aanbevelingen

Tijdens de audit brengen we eventuele toekomstige problemen in kaart: wat gebeurt er als het proces ergens stokt? Hoe kunnen we dat voorkomen en welke (verbeter)kansen zien wij? We kijken ook naar het draagvlak binnen de organisatie. Een breed draagvlak is namelijk essentieel om veranderingen daadwerkelijk succesvol door te voeren.

Onze aanbevelingen leveren daarnaast een optimalisatie van het sociaal- maar ook het financieel rendement op. Maar wij doen meer. We vertellen u welke investeringen nodig zijn om resultaten blijvend te verbeteren. Dit maken we zo concreet mogelijk en daarom geven we advies over in te zetten middelen, de te verwachten opbrengst en meerwaarde voor burgers en uw organisatie op de langere termijn.

Invorderen op de beste manier

Elke organisatie heeft andere doelstellingen met betrekking tot het invorderingsproces. In de dagelijkse praktijk zien wij dat preventie en bewuste resultaatgerichte acties een steeds belangrijker onderdeel uitmaken van het invorderingsproces. Nog meer inzicht krijgen in het (toekomstige) betaalgedrag helpt om dit proces succesvoller te laten verlopen.

Invorderen is en blijft echter maatwerk, dat geldt zelfs voor de geautomatiseerde onderdelen. We onderzoeken of het mogelijk is om nog sneller te signaleren wanneer een burger de vordering niet kan betalen. Daarnaast adviseren we ook over de wijze waarop de burger uiteindelijk geholpen kan worden om te betalen. Daarmee voorkomen we onnodige handelingen en worden burgers met betalingsproblemen sneller geholpen. De inzet van communicatiemiddelen is daarbij essentieel. Op welke manier en met welke middelen komen uw organisatie en uw burgers in contact?

Klantgericht en maatschappelijk verantwoord

Tijdens de SCOPE besteden we natuurlijk aandacht aan klantgericht en maatschappelijk verantwoord incasseren. Invorderen met oog voor de burger wordt steeds belangrijker. Systemen op de achtergrond moeten hier goed op aansluiten. Daarmee gaan we van generiek naar specifiek invorderen en worden betalingsproblemen sneller zichtbaar. Voor burgers met betalingsproblematiek kan het invorderingsproces anders verlopen. Zij kunnen bijvoorbeeld op een eerder moment een betalingsregeling aangeboden krijgen of worden doorverwezen om een verzoek tot kwijtschelding te doen.

Innovaties en ontwikkelingen

Het invorderingsproces is onderhevig aan constante ontwikkelingen. Hoe kunnen deze ontwikkelingen op een goede manier in uw organisatie worden opgenomen? Daarom nemen wij onze opdrachtgevers graag mee in trends, ontwikkelingen en innovaties in de wereld van invordering. Welke elementen zijn kansrijk om in te zetten in uw invorderingsproces? Met de resultaten die voortkomen uit de SCOPE is het mogelijk om oorzaak en gevolg van elkaar te scheiden en structurele verbeteringen in het gehele proces door te voeren. Daarmee realiseren we samen met onze opdrachtgevers een preventief, efficiënt, doelmatig én klantgericht invorderingsproces.

Rapport en doorvoeren verbeterpunten

In ons rapport worden niet alleen aanbevelingen benoemd, die we bespreken tijdens het opleveren van het onderzoek, maar wordt ook uitgelicht welke onderdelen van uw proces goed verlopen. We bekijken op welke wijze de aanbevelingen geïmplementeerd kunnen worden. Indien gewenst blijft een consultant van Cannock Chase Public hierbij betrokken.

“Nadat alle elementen zijn geanalyseerd volgt een advies. We geven duidelijk aan op welke punten het proces volgens ons efficiënter kan. Soms zijn dit relatief kleine dingen, zoals de manier waarop sommige rapportages zijn ingericht. Maar ook grotere onderwerpen komen aan bod, zoals het beleid: strookt dit wel met het invorderingsproces en weten alle medewerkers eigenlijk precies wat van hen wordt verwacht?” - Consultants Danka Voskuilen en Denise van Braak

Onze adviseurs


Denise van Braak

Ik ben sinds 2004 werkzaam voor Cannock Chase Public. Na een korte periode in de binnendienst besloot ik de overstap te maken naar de detachering. In de loop der jaren heb ik veel kennis en ervaring opgedaan. Ik werd voornamelijk ingezet op de invordering maar kreeg bij menig opdrachtgever ook de kans om te ontwikkelen op andere gebieden binnen de lokale overheid. Dan ontdek je pas hoe omvangrijk de rol van invordering binnen organisaties is. Ik houd mijn kennis op peil en ontwikkel mijzelf door diverse, vakinhoudelijke en algemene, opleidingen en trainingen te volgen. Ik sta al jaren bekend als de productietijger die graag meedenkt in de optimalisatie van processen. Ik haal voldoening uit mijn werk door het proces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Danka Voskuilen

Vanaf 2003 ben ik werkzaam binnen de publiekrechtelijke invordering en heb ik verschillende rollen bekleed; van medewerker invordering tot regievoerder belastingdeurwaarders, van uitvoerend tot aansturing geven aan teams en procesmatige analyses maken. Geen onderwerp binnen de invordering is mij vreemd. In mijn loopbaan zorg ik er voor dat ik op de hoogte blijf van de actuele ontwikkelingen en heb daarom ook diverse opleidingen gevolgd om mijzelf te ontwikkelen. Mijn kracht ligt in het analyseren van processen en het doen van verbetervoorstellen. Samen met een organisatie naar het proces kijken en daar waar nodig te duiden welke verbeteringen kunnen worden doorgevoerd is wat mij energie geeft. Een efficiënt en klantgericht invorderingsproces is het doel! Als ik de verbeteringen vervolgens ook kan implementeren is een opdracht voor mij geslaagd.Onze consultants

Wilt u vrijblijvend advies?

Onze consultants
Onze adviseurs staan voor u klaar

Nieuws

Algemeen
2022-06-13 00:00:00

Cannock Chase Public & NSR

Behaalde resultaten Q1 2022

Sinds medio Q4 2021 werken we samen met NSR/Geldfit om mensen structureel uit de schulden te helpen. Onze medewerkers helpen mensen met geldzorgen door hen vroegtijdig, via het NSR-platform Geldfit.nl/cannock naar een laagdrempelige route voor passende schuldhulp te wijzen. Daarmee worden schulden beperkt of zelfs voorkomen en werken wij samen met de NSR aan een Nederland zonder geldzorgen.

In Q1 2022 hebben bijna 95.000 mensen een eerste stap gezet naar financiële gezondheid door te bellen met de hulplijn van de NSR (0800 8115) of via een online test zelfinzicht gekregen door een persoonlijk advies.

Als organisatie zijn wij enorm trots dat we hier een bijdragen aan mogen leveren!

Lees meer

Algemeen
2022-06-13 00:00:00

Traineeships Cannock Chase Public

Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

De media staan er vol mee: hoogspanning op de arbeidsmarkt! De werkloosheid in Nederland is nog niet eerder zo laag geweest en de krapte op de arbeidsmarkt nog niet eerder zo groot. Tegelijkertijd neemt de vraag naar gespecialiseerd personeel toe en is het niet de verwachting dat dit op korte termijn gaat veranderen. Tel daarbij op de vergrijzing van de beroepsbevolking, de ontwikkelingen in het publieke domein zoals de Kinderopvang, Toeslagaffaire, invordering TOZO, de oplopende inflatie en de implementatie van sociaal verantwoord invorderen. Dit alles zorgt voor een enorme werkdruk, ook in de publieke sector.


Tijdelijk inhuur van specialisten is voor veel gemeentelijke organisaties een passende oplossing, maar de marktontwikkelingen hebben ook in de arbeidsbemiddeling een enorme impact. Bij ons, maar ook bij onze concullega’s. Dit vraagt om flexibiliteit en creatieve oplossingen, waarin zowel de organisaties aan de vraagkant als aanbodkant een essentiële rol spelen. Met partnering kunnen wij een toekomstig (structureel) tekort aan invorderingsmedewerkers (deels) voorkomen.


Lees meer

Vul onderstaand formulier in

Er wordt zo snel mogelijk contact met u opgenomen.

Vul onderstaand formulier in

Er wordt zo snel mogelijk contact met u opgenomen.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief